Raft Trening

Gjeldende Priser:

Ordinært medlemsskap:

Avtalegiro 12 mnd.: Kr. 480,- pr. mnd. (12 mnd binding)
Avtalegiro uten binding: Kr 565,- pr mnd

Student/pensjonist/uføretrygdede:

Avtalegiro 12 mnd.: Kr. 420,- pr. mnd. (12 mnd binding)
– Ungdomspris fra 15-19 år: Kr. 340,- pr. mnd. (12 mnd binding)

Kontant:

1 mnd. kontant: Kr. 600,-
3 mnd. kontant: Kr. 1.590,- (530,- pr mnd.)
6 mnd. kontant: Kr. 2.880,- (480,- pr mnd.)

Prøvetime: Kr. 50,-
Drop in: Kr. 150,-

På Raft Trening tilbyr vi alltid gratis innmelding. Vi er av den filosofi at det skal være enkelt å melde seg inn og man skal ikke føle noe press på at man «må» melde seg inn fordi det er billig akkurat nå. Vi ønsker at våre medlemmer skal ha et oppriktig ønske om årene. Da er det viktig å bruke tid og å tenke godt gjennom om man virkelig ønsker å legge trening inn som en del av livsstilen.
Raft Trening er et premium senter. Det betyr at du som medlem har du tilgang til alle våre tilbud. Du får dermed tilgang til omtrent 25 gruppetimer i uken, løpetime ute, studio med både kondisjons-, styrke- og funksjonell avdeling, treningsveiledning og ryggtime ledet av kiropraktor eller fysioterapeut mm. Alt er inkludert.


MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.

1. Medlemskap ved Raft trening gir tilgang til treningssenteret med gruppetimer, styrkesal og gratis parkering. Adgang gjelder kun til garderober, apparatsal og «mingleområde». I tillegg har en adgang til gruppetreningsrom når gruppetrening pågår. Alle andre arealer er forbudt å bevege seg inn i.

 2. Aldersgrense er 15 år. Fram til fylte 18 år må foreldre/verge godkjenne medlemskapet med signatur på medlemskontrakt.

 3. Avtalegiro 12 mnd. bindingstid. Kontrakten gjelder for minimum 12 mnd. og løper videre frem til oppsigelse foreligger. Avtalegirotrekk blir belastet forskuddsvis den 20. i måneden. De første 12 mnd. av kontraktstiden kan ikke brytes. Dersom avtalegirofullmakt slettes i bindingstiden av kontrakten faktureres det resterende beløp i samlet sum. Unntak er permanent flytting fra regionen dokumentert med flyttemelding. 6 mnd. kontantbetaling tilbakebetales ikke. Betalingsforpliktelsen i henhold til kontrakten bortfaller ikke dersom medlemmet unnlater å benytte treningssenteret.

 4. Fritak fra betaling/frysing av 6 mnd. kontrakt gis kun månedsvis og forskuddsvis når fraværet skyldes: Sykdom/graviditet dokumentert med attest fra lege, midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier/militærtjeneste. Ferie gir ikke grunnlag for fritak fra betaling/frysing. Skjema for frysing må leveres Raft senest en måned før ønsket stopp i trekk. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Stopp i avtalegirotrekk direkte til bank registreres som manglende betaling og mislighold av kontrakten.

 5. Oppsigelse kan tidligst skje etter 12 mnd. for kontrakt med binding. Oppsigelsestid er 1 måned gjeldende fra første månedsskifte. Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eksempelvis ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 20.november.

6. Avtalegiro uten binding. Kontrakten gjelder for minimum 3 mnd. og løper videre frem til oppsigelse foreligger.

7. Medlemskap og medlemskort er personlig og kan ikke lånes bort til en annen person. Ved misbruk vil kort inndras. Tapt kort meldes til senteret. Medlem er ansvarlig for å kjøpe nytt kort. Grunnet loggføring og sikkerhet må alle registrere besøk hver gang. Et medlem kan ikke åpne døren for medlemmer som ikke har med seg adgangskortet, eller som ikke har signert denne avtalen. Det er forbudt å slippe personer som ikke er medlem inn på senteret. Overtredelse kan medføre utestengelse fra senteret.

 8. Lokalene er overvåket med kameraer og det gjøres kontinuerlig videoopptak. Sporadiske kontroller vil gjøres. Ved eventuelle overtredelser av regler nevnt i denne avtalen vil opptak brukes som dokumentasjon av regelbruddet. Alle besøk blir loggført.

9. Senteret må forlates innen oppgitt stengetid. Alarm aktiviseres automatisk etter stengetid.  Eventuell overtredelse som medfører utrykning av vekter belastes med kr. 2500,-.

10. Trening i bar overkropp, eller i bekledning som kan være støtende, er ikke tillatt. Medlemmet plikter å bruke rent treningstøy og rene innesko. Av respekt for de andre som trener og av hensyn til utstyr, skal håndkle brukes på apparater, benker og matter. Eventuell svette fjernes med desinfiseringsmiddel og papir. All fotografering eller filming i Raft Trenings lokaler som involverer en annen part må godkjennes av den det måtte gjelde. Fotografering og filming i garderober er strengt forbudt og vil bli anmeldt. Medlemmet forplikter seg ellers til å følge regler og anvisninger som er fastsatt av Raft i forhold til hygiene, oppførsel og generell trivsel. Regelbrudd kan føre til utestengelse.

11. Medlemmet forplikter seg til å opptre i tråd med Raft Trenings interesser og formål om å være et rus/doping fritt miljø. Ved mistanke om doping aksepterer du ved denne avtalen at Raft i samarbeid med antidoping Norge gjennomfører kontroll av mulig dopingbruk. Ved eventuell positiv dopingtest vil ditt medlemskap opphøre med umiddelbar virkning. Det refunderes ikke innbetalt medlemsavgift.

 12. Medlemmet står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved fysisk aktivitet i aktivitetene på senteret. Medlemmet er selv ansvarlig for å endre personalopplysninger i forbindelse med flytting, endring mailadresse/postadresse, navn, telefon etc.

 13. Medlemmet plikter å sette seg inn i rømningsveier og branninstruks.

 14. Raft forplikter seg med denne kontrakt å opprettholde samme standard på treningssenteret som ved kontraktsinngåelse.

 15. Raft forbeholder seg retten til å holde stengt eller å ha innskrenket åpningstid og redusert gruppetimeplan på helligdager, merkedager, jul, vinterferie, påske og sommermånedene.

 16. Raft fraskriver seg ethvert ansvar for tap av personlige eiendeler, skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i senteret med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

 17. Medlemsprisen kan årlig bli regulert i henhold til konsumprisindeksen.

18. Raft har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til en eventuell tredjepart.