Raft Trening
På Raft Trening tilbyr vi alltid gratis innmelding. Vi er av den filosofi at det skal være enkelt å melde seg inn og man skal ikke føle noe press på at man «må» melde seg inn fordi det er billig akkurat nå. Vi ønsker at våre medlemmer skal ha et oppriktig ønske om å trene. Da er det viktig å bruke tid og å tenke godt gjennom om man virkelig ønsker å legge trening inn som en del av livsstilen.
Dessverre opplever vi gjerne at noen ikke har tenkt grundig nok gjennom hva det vil innebære av blant annet av tid å være tilknyttet et treningssenter. Er du usikker så anbefaler vi deg å kjøpe en måned først. Raft Trening er et premium senter. Det betyr at du som medlem har du tilgang til alle våre tilbud. Du får dermed tilgang til omtrent 35 gruppetimer i uken, løpetime ute, studio med både kondisjons-, styrke- og funksjonell avdeling, treningsveiledning og ryggtime ledet av kiropraktor eller fysioterapeut mm. Alt er inkludert.

Gjeldende Priser:

 

Ordinært medlemsskap:

Avtalegiro 6 mnd.: Kr. 455,- pr. mnd. (6 mnd binding)
Kontant 6 mnd.: Kr. 2.730,- pr. halvår.

Avtalegiro uten binding: Kr 545,- pr mnd

Medlemsskap student/pensjonist:

Avtalegiro 6 mnd.: Kr. 390,- pr. mnd. (6 mnd binding)
Ungdomspris fra 15-19 år: Kr. 290,- pr. mnd. (6 mnd binding)

Medlemsskap uføretrygdede:

Avtalegiro 6 mnd.: Kr. 390,- pr. mnd. (6 mnd. binding)
Må fremvise gyldig dokumentasjon fra NAV.

Andre avtaler:

1 mnd. kontant: Kr. 600,-

3 mnd. kontant: Kr. 1.500,-

Klippekort: Kr.1200,- (10 klipp)
Prøvetime: Kr. 50,-
Drop in: Kr. 150,-

 


MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.

1. Rettigheter og plikter som medlem i Treningssenteret

Raft-klinikken:

Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemskort. Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager. Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Raft-klinikkens kontroll. Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av RAFT. Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart. Etterstreber et dopingfritt miljø i enhver aktivitet i regi av RAFT. Raft-klinikken er et «Rent Senter» gjennom avtale med Antidoping Norge, og kan agere etter gitte forholdsregler. All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.

Medlemmet:

Plikter å endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer, mailadresse og v/skifte av jobb hvor en har bedrifts-avtale, da dette kan ha noe å si for typen medlemskap/pris. Aksepterer at RAFT fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet. Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktivitetene på senteret. Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Er innforstått med at Raft-klinikken er et «Rent Senter» gjennom Antidoping Norge, og at det kan gjennomføres samtaler og kontroller av medlemmer på bakgrunn av dette. Dersom du mister medlemskortet skal Raft ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres. Ta kontakt med resepsjonen for å få laget til et nytt (30 kr). Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

2. Betaling av medlemskapet

Avtalegiro

Betaling for innmeldingsavgift, resterende dager i innværende måned samt neste måned blir belastet ved inngåelse av kontrakt. Betaling for de resterende månedene vil bli belastet den 20. i hver måned, uavhengig av om medlemmet har benyttet seg av treningstilbudet. Avtalegirofullmakten til bank kan når som helst tilbakekalles av medlemmet, uten at dette påvirker medlemmets betalingsforpliktelse. Dersom fullmakten tilbakekalles i bindingstid, forfaller hele det resterende beløp av kontrakten til betaling umiddelbart. RAFT-klinikken forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid. Betaling for kontantavtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt.

3. Student-/seniorrabatt

Medlemmet er pliktig til å fremvise studentbevis hvert år for å opprettholde studentpris. Det samme gjelder evt. seniorrabatt/honnørbevis.

4. Prosedyre ved manglende betaling

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan RAFT sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

5. Oppsigelse av medlemsavtalen.

Oppsigelsen skal skje skriftlig i resepsjonen på senteret, og kan tidligst skje ved endt bindingstid. Oppsigelsesfrist er 1 måned gjeldende fra første månedsskifte. Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 20.november. RAFT forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på RAFTs interne retningslinjer

6. Frysing av medlemskap

Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer:

  • Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode i mer enn 1 måned.
  • Graviditet
  • Midlertidig utestasjonering i forbindelse med jobb/studier/militærtjeneste

Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd. Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som sykemelding, attest fra lege/helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato.

7. Generelle betingelser/aldersgrense

Barn under 15 år har ikke tilgang til senteret, bortsett fra de som skal oppholde seg i barneparken i åpningstiden til barneparken eller på barn/ungdomskurs/avtalte aktiviteter/medisinsk trening. Barn i barneparken skal skrives inn og ut av foresatte (se egne regler på dør til barnepark). Aldersgrense: Du kan bli medlem på Raft-klinikken når du er 15 år.

8. Antidoping

RAFT-klinikken har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av RAFT-klinikken tar du avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir RAFT-klinikken rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Du er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

RAFT-klinikken har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er Du innforstått med at du vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, se vedlegg.

Dersom du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og RAFT-klinikken har anledning til å heve treningsavtalen.